Duralex.COM Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DURALEX.COM

Preambule

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV" genoemd) regelen de betrekkingen tussen New Duralex International, een vennootschap met een kapitaal van 4.000.000 euro waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te La Chapelle Saint Mesmin (45380) in Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Orléans onder nummer RCS 892 108 663 (hierna "NDI" genoemd) en elke natuurlijke of rechtspersoon die consument of niet-beroepsmatig is in de zin van de Franse wetgeving en rechtspraak (hierna de "Klant" genoemd) en die producten van het merk Duralex® (hierna de "Producten" genoemd) wenst aan te kopen op de website www.duralex.com (hierna de "Site" genoemd).

De aankoop van een Product via de Site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV door de Klant.

De AV hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door NDI. Ze zijn niet van toepassing op bestellingen voor professionele doeleinden waarvoor specifieke voorwaarden gelden.

NDI behoudt zich het recht voor om de AV te allen tijde te wijzigen. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de bestelling door de Klant.

De nietigheid van een contractuele clausule heeft niet de nietigheid van de AV tot gevolg. Het feit dat NDI de toepassing van een of meer clausules van de GCS niet eist of niet-naleving door de Klant van een verplichting van de GCS tolereert, ongeacht de frequentie en duur daarvan, vormt geen verklaring van afstand van de toepassing van een clausule van de GCS en genereert geen enkel recht voor de Klant. De AV blijft van kracht.

NDI brengt met name Producten op de markt onder het merk Duralex®.

De aangeboden Producten zijn die welke voorkomen in de catalogus die op de Site wordt gepubliceerd. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de Producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Elk Product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door NDI. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis garanderen met het aangeboden Product, in het bijzonder wat de kleuren betreft.

 1. Prijzen

De prijzen van de Producten die op de Site worden verkocht, worden respectievelijk per artikel en referentie aangegeven. De prijzen in de catalogus zijn inclusief btw in euro's en houden rekening met het btw-tarief dat van toepassing is op de datum van de bestelling; elke wijziging van het tarief kan worden weerspiegeld in de prijzen van de Producten. Ze zijn exclusief verzend- en administratiekosten (zie artikel 8 verzend- en administratiekosten).

NDI behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus vermeld staat op de dag van de bestelling de enige prijs is die van toepassing is voor de Klant.

 1. Geografische zone

Producten gekocht via de Site kunnen geleverd worden in de volgende landen: Frankrijk, België en Nederland

Het is onmogelijk om een bestelling te plaatsen voor een leveringsadres buiten deze geografische zone.

 1. Een account aanmaken

Om een bestelling op de Site te plaatsen, wordt de Klant aangeraden een account aan te maken. Het is echter mogelijk om een bestelling te plaatsen zonder account in de gastmodus.

De Klant verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over zijn identiteit te verstrekken. In het bijzonder verbindt de Klant zich ertoe geen valse identiteit te creëren die NDI of derden kan misleiden en zich de identiteit van een andere natuurlijke of rechtspersoon niet toe te eigenen. De Klant verplicht zich om de gegevens die hij/zij heeft doorgegeven onmiddellijk bij te werken in het geval van een wijziging in deze gegevens.

De Klant ontvangt dan een e-mail ter bevestiging van de aanmaak van zijn account.

In het geval dat de Klant informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, foutief, verouderd, onvolledig, misleidend of waarschijnlijk misleidend is, kan NDI onmiddellijk en zonder kennisgeving of compensatie de account van de Klant opschorten of beëindigen en de Klant de toegang, tijdelijk of permanent, tot de Site weigeren. Bovendien kan NDI niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering en/of gedeeltelijke uitvoering van de bestelling in verband met de verstrekking van informatie van deze aard.

De account is toegankelijk voor de Klant door middel van zijn/haar identifiers, die onder zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid worden geplaatst. De Klant verbindt zich ertoe om deze geheim te houden en niet te onthullen in welke vorm dan ook. Als een van de elementen van de identificatiecode verloren gaat of wordt gestolen, moet de Klant NDI hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, die de betreffende identificatiecode vervolgens zal annuleren en/of bijwerken.

Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan de Klant is toevertrouwd, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. In dit opzicht is het de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat hij/zij aan het einde van elke sessie de verbinding met de Site daadwerkelijk heeft verbroken, met name wanneer hij/zij de Site bezoekt vanaf een openbare computer.

In geval van verlies van hun wachtwoord kunnen Klanten een nieuw wachtwoord aanvragen via hun account.

Geregistreerde Klanten kunnen op elk gewenst moment besluiten hun account te deactiveren.

 1. Bestellingen

Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant de volgende stappen doorlopen:

 • Voer het adres van de Site in;
 • Ga naar de Productpagina;
 • Klik op Toevoegen aan winkelmandje;

In geval van langdurige inactiviteit tijdens de verbinding, is het mogelijk dat de selectie van Producten die de Klant vóór deze inactiviteit heeft gekozen, niet langer gegarandeerd is. De Klant wordt dan uitgenodigd om zijn keuze van Producten vanaf het begin te herbeginnen;

 • de gegevens van de bestelling te controleren en, indien nodig, eventuele fouten op te sporen en te corrigeren, de beschikbaarheid van een relaispunt te bevestigen indien voor deze optie is gekozen;
 • Het facturatie- en leveringsadres invullen;
 • Een leveringsmethode selecteren (standaard, relaispunt);
 • Selecteer een betaalmethode;
 • De bestelling, de totaalprijs en de all-inprijs bevestigen;
 • Bevestigen dat u deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt;
 • De instructies van de online betaalserver volgen om de all-inprijs te betalen.

De Klant ontvangt ook onmiddellijk een elektronische ontvangstbevestiging die de bestelling bevestigt.

De Klant ontvangt een elektronische bevestiging dat de bestelling is verzonden. De levering vindt plaats op het afleveradres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven.

Tijdens de verschillende fasen van voornoemde bestelling verbindt de Klant zich ertoe het GCS na te leven in toepassing van artikel 1366 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Het contract is voltooid wanneer de bestelde Producten worden verzonden, tenzij :

 • NDI geen toestemming tot betaling heeft gekregen van de Klant;
 • In overeenstemming met artikel L. 121-11 van de Franse consumentenwet behoudt NDI zich het recht voor om de bestelling te weigeren als deze abnormaal is, te kwader trouw is geplaatst of om een andere legitieme reden, en in het bijzonder wanneer er een geschil is met de Klant over de betaling van een eerdere bestelling.

NDI verkoopt haar Producten niet aan minderjarigen. Als de Klant jonger is dan 18 jaar, mag hij of zij geen online aankoop doen op de Site, tenzij onder toezicht van zijn of haar ouders of wettelijke voogden.

2. Beschikbaarheid van Producten

  Bepaalde Producten kunnen niet op de Site worden gekocht omdat ze door andere distributienetwerken op de markt worden gebracht. NDI geeft op het Productblad aan of het Product niet op voorraad is. Wanneer een Product niet op voorraad is, is het niet mogelijk om het te bestellen. NDI kan niet preciezer zijn over de beschikbaarheid van Producten dan wat is aangegeven op de genoemde pagina of elders op de Site.

  3. Betalingsvoorwaarden

  De betaling van de prijs is onmiddellijk verschuldigd bij de bestelling van de Producten.

  Betalingen vinden uitsluitend plaats per bankkaart (CB, Visa en Mastercard) of Paypal. Deze betalingen vinden plaats op een beveiligd platform.

  De transactie wordt gedebiteerd van de bankkaart van de Klant op het moment dat de Producten worden besteld.

  Door zijn/haar bankkaartgegevens mee te delen, machtigt de Klant NDI om zijn/haar bankkaart te debiteren voor het bedrag dat overeenstemt met de all-inprijs.

  Hiertoe informeert de Klant NDI dat hij/zij de houder is van de te debiteren bankkaart en dat de naam die op de bankkaart staat inderdaad zijn/haar eigen naam is. De Klant moet de zestien cijfers en de vervaldatum van zijn/haar bankkaart doorgeven en, indien van toepassing, de visuele cryptogramnummers.

  In het geval dat het onmogelijk is om de all-inprijs te debiteren, wordt de verkoop onmiddellijk van rechtswege geannuleerd en wordt de bestelling geannuleerd.

  NDI stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die op de Site worden doorgegeven, te garanderen.

  NDI behoudt zich de eigendom van de geleverde Producten voor tot de daadwerkelijke ontvangst van de volledige prijs in hoofdsom, rente en toebehoren onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 2367 tot 2372 van het Burgerlijk Wetboek. Het niet betalen van een van de termijnen of een deel van de prijs kan leiden tot het terugvorderen van de verkochte Producten zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

  In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 216-4 van het Franse consumentenwetboek gaat alle risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de Klant op het moment dat de Klant, of een door de Klant aangewezen derde partij en anders dan de door NDI voorgestelde vervoerder, de Producten fysiek in ontvangst neemt. De Klant verbindt zich ertoe NDI onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke gebeurtenis die hem de beschikbaarheid van de Producten in hun geheel ontneemt, tenzij hij zelf aansprakelijk is.

  4. Porto en levering

  De verwerkings- en verzendingskosten, bovenop de verkoopprijs van het Product, zullen aan de Klant worden meegedeeld ten laatste voordat de bestelling door de Klant wordt gevalideerd.

  De leveringstermijnen zijn beschikbaar op de Site zoals hieronder aangegeven. De leveringskosten worden berekend op basis van de gekozen Producten, de totale waarde van de bestelling en de door de Klant gekozen leveringsdienst.

  De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van bevestiging van de bestelling door NDI. Als deze levertijden langer zijn dan dertig dagen vanaf de datum van de bestelling, kan de verkoopovereenkomst worden ontbonden en de Klant worden terugbetaald.

  Levering vindt plaats binnen de hieronder aangegeven tijden. In het geval dat de partner van NDI niet op voorraad is, is het noodzakelijk om naast de onderstaande levertijden rekening te houden met 15 dagen voor beschikbaarheid.

  De verzendkosten zijn als volgt:

  Thuisbezorging :

  • 7,50€ voor alle bestellingen onder 89€ inclusief BTW
  • Gratis voor alle bestellingen boven 89€ inclusief BTW

  Relaispunt levering :

  • 5,99€ voor alle bestellingen onder 89€ inclusief BTW
  • Gratis voor bestellingen boven 89€ inclusief BTW

  De gemiddelde levertijd voor artikelen die op voorraad zijn, bedraagt 2 tot 5 werkdagen voor levering aan huis en 3 tot 5 werkdagen voor levering aan een relaispunt. De vervoerder zal de Klant via e-mail informeren over de leveringsdatum of -tijd zodra de bestelling is geplaatst.

  In uitzonderlijke gevallen en om een optimale levering van de bestellingen te garanderen, behoudt NDI zich het recht voor om een andere traditionele logistieke dienstverlener in te schakelen. De Klant wordt dan per e-mail op de hoogte gesteld om een leveringsdatum af te spreken. Er worden geen extra kosten gefactureerd.

  Met uitzondering van leveringen naar relaispunten, gebeuren de leveringen op het door de Klant opgegeven adres, waarbij deze laatste als enige verantwoordelijk blijft voor elke niet-levering die te wijten is aan de mededeling van een onjuist adres of onvoldoende informatie op de bestelling.

  Bij het in ontvangst nemen van de Producten moet de Klant de staat van de verpakking en de Producten controleren om er zeker van te zijn dat ze in goede staat zijn.

  Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om voorbehoud te maken of klachten in te dienen die hij nodig acht, of zelfs om het pakket te weigeren als het duidelijk beschadigd is bij levering.

  5. Herroeping

  5.1 Uitoefening van het herroepingsrecht

  In overeenstemming met artikel L.221-18 van de Franse consumentenwet beschikt de Klant over een herroepingstermijn van veertien (14) volle dagen vanaf de datum van ontvangst en/of beschikbaarheid van de Producten in geval van afhaling, om de Producten zonder opgave van redenen en zonder betaling van boetes terug te sturen.

  Om zijn/haar herroepingsrecht uit te oefenen en voordat hij/zij het Product in kwestie terugstuurt, moet de Klant zijn/haar verzoek tot terugzending indienen via de retourprocedure die beschikbaar is onderaan de pagina van de site of via zijn/haar klantenaccount of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: support@duralex.zendesk.com.

  Na bevestiging door NDI van de procedures voor het retourneren van Producten waarvoor het herroepingsrecht is uitgeoefend, moeten deze retourzendingen plaatsvinden in hun oorspronkelijke staat en compleet zijn (verpakking, accessoires, instructies, enz.) zodat ze opnieuw kunnen worden verzonden in nieuwe staat, en vergezeld gaan van een kopie van het retourformulier voor een optimaal beheer. Deze Producten moeten deugdelijk verpakt en beschermd worden en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het verzoek tot herroeping worden verzonden naar het adres dat de Klant heeft opgegeven in het contactformulier.

  In geval van waardevermindering van het Product als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het Product vast te stellen, kan de Klant aansprakelijk worden gesteld.

  De directe kosten van terugzending en de bijbehorende risico's worden gedragen door de Klant.

  NDI vergoedt Producten waarvoor het herroepingsrecht is uitgeoefend zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop zij door de Klant op de hoogte is gesteld van de wens tot herroeping. De restitutiedatum kan worden uitgesteld totdat NDI het Product heeft teruggevonden of totdat de Klant NDI heeft voorzien van een bewijs van verzending van het Product, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

  NDI kan geen restituties accepteren voor Producten die online zijn gekocht bij NDI-partnershops. NDI is niet verplicht om eventuele extra kosten te vergoeden die voortvloeien uit de keuze van de Klant om een duurdere leveringsmethode te gebruiken dan de standaard leveringsmethode die NDI aanbiedt.

  5.2 Uitzondering op de uitoefening van het herroepingsrecht

  De Klant heeft geen recht op terugbetaling of annulering van de bestelling voor Producten die gepersonaliseerd of op maat gemaakt zijn (hierna "Gepersonaliseerde Producten" genoemd), behalve in de gevallen voorzien in artikel 10 van de AV. Deze Gepersonaliseerde Producten omvatten Producten die zijn vervaardigd in overeenstemming met de instructies van de Klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot: het gekozen materiaal, de kleur, het ontwerp, of enige andere kwaliteit of functie gespecificeerd door de Klant. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor Gepersonaliseerde Producten in overeenstemming met artikel L. 221-28 3° van de Franse Consumentenwet.

  6. Garantie

  6.1 Wettelijke garanties

  6.1.1 Conformiteitsgarantie

  In overeenstemming met de bepalingen van artikelen L. 217-4 van de Franse consumentenwetgeving, verbindt NDI zich ertoe goederen te leveren die conform de overeenkomst zijn. NDI is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering.

  Artikel L. 217-5 van dezelfde code stelt dat:

  "Het goed beantwoordt aan de overeenkomst:

  1° indien het geschikt is voor het gebruik dat normaliter van soortgelijke goederen wordt verwacht en, in voorkomend geval :

  • indien het beantwoordt aan de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of een model ;
  • indien het de eigenschappen bezit die de koper redelijkerwijs mag verwachten op grond van de door de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen, met name in reclame of etikettering;

  2° hetzij de eigenschappen bezit die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat de koper wenst en dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

  NDI vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat deze vordering verjaart twee jaar na de levering van de goederen.

  Wanneer de Klant handelt op grond van de wettelijke conformiteitsgarantie:

  (i) profiteren van een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van de goederen om actie te ondernemen;

  (ii) kan de Klant kiezen tussen reparatie of vervanging van het goed, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van de Franse consumentenwet;

  (iii) is vrijgesteld van het bewijzen van het bestaan van het gebrek aan conformiteit van de goederen tot vierentwintig (24) maanden na levering van de goederen.

  De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing onafhankelijk van enige commerciële garantie die eventueel is toegekend.

  De Klant dient zich ervan te vergewissen dat de geleverde Producten overeenstemmen met de bestelling.

  Elk verzoek van de Klant betreffende de conformiteit van de Producten kan gericht worden aan NDI via het contactformulier, waarbij de vermeende non-conformiteit uitgelegd wordt.

  De garantie is niet van toepassing in geval van :

  • abnormaal of niet-conform gebruik van de Producten (ongepast gebruik, misbruik, nalatigheid, enz.). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangekochte producten.
  • natuurlijke slijtage van het product.

  Deze wettelijke garantie is van toepassing onafhankelijk van de contractuele garanties uiteengezet in artikel 10.2 van deze AV.

  Voor de garantievoorwaarden en advies over het gebruik van de Producten, kan de Klant op de Site de kenmerken raadplegen van elk door NDI geproduceerd Product dat de Klant wenst aan te kopen.

  6.1.2 Garantie tegen verborgen gebreken

  In overeenstemming met artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek is NDI gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte artikel die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor de Klant het heeft bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Klant het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ze had gekend.

  NDI wijst de Klant erop dat deze actie verjaart binnen een periode van twee (2) jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

  De Klant kan besluiten om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte artikel in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen en dat hij in dit geval kan kiezen tussen ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

  Consumentenbemiddeling

  In overeenstemming met de artikelen L. 612-1 en R. 612-1 van het consumentenwetboek kan elk consumentengeschil of geschil, onder voorbehoud van artikel L. 612-2 van het consumentenwetboek, het onderwerp uitmaken van een minnelijke schikking door bemiddeling met de consumentenbemiddelaar die is aangesteld door het NDI: CMAP, Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (Centrum voor bemiddeling en arbitrage in Parijs). Dit verzoek tot bemiddeling is alleen mogelijk als de Klant zijn klacht eerder onder de aandacht van NDI heeft gebracht via het contactformulier op de Site en als deze klacht minder dan een jaar oud is.

  Om zijn geschil aan de bemiddelaar voor te leggen, moet de Klant :

  Om snel te kunnen worden behandeld, moet elk verzoek om bemiddeling van de Klant de volgende gegevens bevatten: de post-, elektronische en telefonische contactgegevens van de Klant, de vermelding dat de Klant om bemiddeling verzoekt bij de vennootschap "New Duralex International", met vermelding van het contactadres van deze laatste, een korte uiteenzetting van de feiten, het bewijs van een voorafgaand contact met NDI.

  De Klant kan ook een klacht indienen door naar de volgende link te gaan en de voorgeschreven instructies te volgen:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

  7. Verantwoordelijkheid

  NDI is in het online verkoopproces slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis; zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

  De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de producten, de bewaring en het gebruik ervan. De Klant moet normaal gebruik maken van het product.

  NDI kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract, hetzij door de schuld van de koper, hetzij door de onoverkomelijke en onvoorzienbare schuld van een derde partij bij het contract, hetzij door overmacht.

  NDI verbindt zich ertoe alle in het beroep gebruikelijke zorg te besteden aan de uitvoering van de aan de Klant aangeboden dienst. Desondanks kan NDI niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van vertraging of het niet nakomen van haar contractuele verplichtingen als de vertraging of het niet nakomen te wijten is aan een oorzaak buiten haar controle: toevallige gebeurtenis of overmacht zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving.

  NDI zal niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een vertraging die te wijten is aan het feit dat de leverancier niet op voorraad is. Bovendien kan NDI niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine verschillen tussen de foto's van de artikelen en de teksten op de Site en de geleverde producten.

  NDI gebruikt alle middelen die tot haar beschikking staan om de diensten te leveren die vallen onder de GCS. NDI is aansprakelijk voor alle directe en voorzienbare schade op het moment van gebruik van de Site of het sluiten van het verkoopcontract tussen NDI en de Klant.

  De hierboven vermelde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van bedrog of grove nalatigheid van NDI, in geval van persoonlijk letsel of aansprakelijkheid voor gebrekkige producten, in geval van ontruiming en in geval van non-conformiteit (inclusief als gevolg van verborgen gebreken).

  8. Intellectuele eigendomsrechten

  Alle elementen van de Site zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van NDI.

  Niemand mag elementen van de Site reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid. Elke eenvoudige link of hypertext link is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NDI.

  8.1 Bescherming van persoonlijke gegevens

  Het beleid van NDI inzake de bescherming van persoonsgegevens dat van toepassing is op gegevens van Klanten, kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.duralex.com/pages/politique-confidentialite

  8.2 Wet van toepassing op geschillen

  De huidige voorwaarden voor online verkoop zijn onderworpen aan het Franse recht.

  Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met een verkoop die onderworpen is aan deze AGV zal worden beslecht in overeenstemming met de Franse wet en de rechtbanken zullen bevoegd zijn in overeenstemming met het gewoonterecht.

  9. AGEC-wetgeving

  NDI, onderworpen aan het principe van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR), wordt geïdentificeerd door de AGEC-wetgeving onder het unieke nummer : FR217489_01TLIQ