Juridische informatie

Juridische kennisgeving en algemene voorwaarden voor het gebruik van de site

Uitgever website

Deze website wordt gepubliceerd door New Duralex International, een vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 4.000.000 euro waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te La Chapelle Saint Mesmin (45380) in Frankrijk, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Orléans onder nummer RCS 892 108 663 (hierna "NDI" genoemd).

Publicatie Directeur

De publicatiedirecteur is de heer José Luis LLACUNA.

Hosting website

Deze site wordt gehost door SHOPIFY INC, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, Ontario K2P 1L4, Canada.

Maker website

Deze website is gemaakt door het bedrijf VISEO, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer 793 288 010, met maatschappelijke zetel te 27-33 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk.

Inhoud

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze Site of de inhoud ervan (algemene structuur, teksten, geluiden, logo's, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, enz.), door welk procédé dan ook, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van NDI of, wat betreft advertentielinks, van de eigenaars van de betrokken handelsmerken, is verboden en zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de wet op het intellectuele eigendom.

Contact

Voor alle technische vragen met betrekking tot deze Site kan de Klant contact opnemen met de webmaster op het volgende adres relationclient@pyrex-cookware.eu. Voor alle vragen in verband met een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kan de Klant een brief sturen naar het volgende adres New Duralex International gevestigd te 7, rue du Petit Bois La Chapelle Saint Mesmin (45380) in Frankrijk of via het contactformulier

Voor alle vragen in verband met de klant-/consumentenservice kan de Klant een brief sturen naar het volgende adres New Duralex International |Service Consommateur - 7, rue du Petit Bois à La Chapelle Saint Mesmin (45380) in Frankrijk of via het contactformulier.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Door de site https://www. www.duralex.com / (hierna de "Duralex site®") te gebruiken, verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van deze AGV en dat hij ze kan contracteren en wordt de Klant geacht ze te hebben aanvaard. Bij gebreke hieraan is de Klant niet gemachtigd om de site te gebruiken of om gebruik te maken van de rechten verbonden aan het gebruik ervan.

  • Doel en reikwijdte van deze bepalingen

Het doel van deze AGV is het definiëren van de voorwaarden waaronder de Klant kan profiteren van de diensten van de Site en/of zijn applicaties, in het bijzonder bestaande of toekomstige digitale applicaties waarvan NDI direct of indirect het gebruik of eigendom heeft. Deze AGV kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

  • Intellectueel eigendom en auteursrecht

De uitgever is eigenaar van, of heeft het recht op het gebruik of de toekenning van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die toegankelijk is op de Site, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, foto's, video's, logo's en merken, die beschermd zijn door rechten in zijn bezit of dat van zijn derde partners. Alle vermelde merken of productnamen zijn geregistreerd door hun eigenaars.

Elke gedeeltelijke of volledige reproductie, met name voor reclame- of commerciële doeleinden, evenals elke aanpassing, wijziging, gebruik, overdracht, kopie, herverdeling en/of exploitatie, op welke drager en met welk middel dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen of inhoud, is strikt verboden, tenzij vooraf uitdrukkelijk toestemming is verleend door de uitgever. Elk inbreukmakend gebruik zal gerechtelijk worden vervolgd om de rechten van de site en de uitgever te beschermen.

Reproductie, weergave en afdrukken van de inhoud van de Site zijn uitsluitend toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, met bronvermelding (bijvoorbeeld vermelding van de URL van de Site).

  • Maken van links

De Site staat het maken van hyperlinks naar zijn inhoud toe, onder de volgende voorwaarden:

- de pagina's van de Site zijn niet ingebed in de pagina's van een andere site (iframe, meta refresh, etc.), maar de Site wordt geopend in een speciaal venster met een zichtbare URL;

- rechtstreeks verwijzen naar de webpagina waarop de beoogde inhoud staat of, als dat niet mogelijk is, naar de startpagina van de site.

Links die in deze context zijn gemaakt, mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten, net als het maken van links vanaf websites die informatie verspreiden van illegale, pornografische, beledigende, propagandistische of polemische aard, of, meer in het algemeen, die de gevoeligheden of de goede zeden kunnen kwetsen.

  • Inhoud van de site

Het hoofddoel van de Site is het voorstellen van de verschillende Duralex producten®, hoe ze op de markt worden gebracht en hun gebruiksvoorwaarden.

Deze website is gecreëerd door het bedrijf VISEO (RCS Nanterre 793 288 010), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 27-33 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk.

  • AGEC-wet

NDI, waarop het principe van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) van toepassing is, wordt in de AGEC-wet geïdentificeerd onder het unieke nummer: FR217489_01TLIQ