Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Persoonlijke gegevens

New Duralex International, een vennootschap met een kapitaal van 4.000.000 euro waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te La Chapelle Saint Mesmin (45380) in Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Orléans onder nummer RCS 892 108 663 (hierna "NDI" genoemd) verzamelt persoonsgegevens van gebruikers (hierna "Klant(en)" genoemd) van de website www.duralex.com (hierna de "Site" genoemd).

De persoonsgegevens die op deze Site worden verzameld, worden al dan niet automatisch verwerkt door NDI. Deze verwerking is met name onderworpen aan de Franse wet inzake gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en aan de algemene verordening inzake gegevensbescherming nr. 2016/679 (hierna "GDPR" genoemd).

De verzamelde gegevens zijn opgenomen in het klantenbestand, dat is aangemeld bij de CNIL (nr. 1672800).

Gegevensbeheerder

De persoonlijke gegevens die door de Klant worden verstrekt bij de registratie voor bepaalde secties van de Site zijn uitsluitend bestemd voor NDI (Data Controller), die het doel en de middelen voor hun verwerking bepaalt en die ze kan overdragen aan haar dienstverleners (data processors). De gegevensverwerking door deze onderaannemers is altijd beperkt tot de door NDI gedefinieerde doeleinden.

Doeleinden van de verwerking

Het doel van de verwerking is om gebruikers van de Site in staat te stellen te profiteren van de diensten en activiteiten van de Site, in het bijzonder thematische aanbiedingen of inhoud. Deze verwerking door NDI is noodzakelijk voor de administratie van haar Site, de uitvoering van haar diensten, de promotie en verkoop van haar producten, de correspondentie met haar Klanten en de facturatie. Deze verwerking is ook noodzakelijk om NDI in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen en om bepaalde legitieme belangen te behartigen die met name verband houden met haar beheer. De categorieën gegevens die worden verzameld zijn titel, achternaam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die nodig zijn voor de aankoop (in het bijzonder gekochte producten, gekozen betalingswijze).

Beveiliging van gegevens

NDI neemt de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ten aanzien van haar werknemers en eist van haar gegevensverwerkers dat zij de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens garanderen en deze beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang, in overeenstemming met de geldende regels.

Overdracht van gegevens

Klantgegevens kunnen worden overgedragen aan bepaalde gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte. In het geval van een dergelijke overdracht worden de gegevens van de Klant opgeslagen met inachtneming van de wettelijke beschermings- en veiligheidsverplichtingen, in overeenstemming met de toepasselijke Europese regelgeving (RGPD). In het geval van een overdracht eist NDI van haar onderaannemers dat zij voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om te voldoen aan de vereisten van de Europese regelgeving en om de gegevens van de Klant te beschermen, in het bijzonder waar nodig door gebruik te maken van de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn verstrekt in toepassing van de RGPD. In het geval dat de uitbesteding van gegevens wordt beëindigd of na het einde van de verwerking, eist NDI van haar onderaannemers dat zij de gegevens onmiddellijk vernietigen of retourneren met een verbod op het bewaren van een kopie, tenzij anders bepaald door de wet die van toepassing is op het grondgebied waar de onderaannemer is gevestigd.

Toestemming voor verwerking

Door zijn uitdrukkelijke toestemming te geven (door een vakje aan te vinken, zich vrijwillig te registreren of een bestelling te plaatsen) kan de Klant ook informatie en aanbiedingen per elektronische post ontvangen (e-mailings en nieuwsbrieven) die uitsluitend door de uitgever van de Site worden uitgegeven. De Klant kan zich op elk moment uitschrijven. Er wordt geen gebruik gemaakt van deze informatie zonder toestemming van de Klant (selectievakje of vrijwillige registratie), die niet wordt overgedragen of verkocht, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met de overdracht ervan aan de partners van de Site.


Verplichte informatie wanneer de Klant zich registreert voor een van de secties van de Site wordt duidelijk aangegeven (foutmelding). Optionele informatie wordt gebruikt om de Klant beter te leren kennen, zodat we inhoud en diensten kunnen aanbieden die zo goed mogelijk aan zijn verwachtingen voldoen.

De Site gebruikt technieken om informatie te verzamelen wanneer de Klant inhoud publiceert of om browsingpatronen op de Site te volgen, met name door het gebruik van "cookies". Een "cookie" is een bestand dat in een speciale ruimte op de terminal van de Klant (computer, tablet, mobiele telefoon of elk ander apparaat dat is geoptimaliseerd voor internet) wordt geplaatst wanneer de Site wordt geraadpleegd, waardoor het browsen kan worden gevolgd. Sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de Site, terwijl andere worden gebruikt om de getoonde inhoud te optimaliseren en te personaliseren. Sommige cookies kunnen worden gebruikt om de inhoud van een winkelmandje op te slaan, andere om browserparameters te registreren.

Het doel van deze technieken is om een beter inzicht te krijgen in de verwachtingen van de gebruiker en om de aangeboden diensten te verbeteren, met name om te voorkomen dat de Klant opnieuw verbinding moet maken en om relevantere thema's of informatie aan te bieden.


De uitgever kan de in dit kader verzamelde informatie gebruiken voor analyse- en onderzoeksdoeleinden, hetzij intern om beter in te spelen op de verwachtingen van zijn gebruikers, hetzij ten behoeve van externe partners, in uitsluitend statistische, anonieme en niet-identificeerbare vorm.
Het staat de Klant vrij om de installatie van cookies te weigeren door de instellingen van zijn internetbrowser te wijzigen. De Site kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze instellingen, met name de beperking of deactivering van bepaalde functies op basis van deze technieken.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:

  • Gedurende een periode van 3 jaar vanaf de laatste activiteit van de Klant op de Site of op een van de elektronische communicatiemedia van NDI (bijv. klikken op een link in de nieuwsbrief of e-mailen);
  • In het geval van een bestelling wordt deze periode verlengd tot 10 jaar, om een historiek van de bestellingen bij te houden (aangekochte Producten, facturatie) en omwille van de garantieperiode van de Producten (deze gegevens kunnen op elk moment verwijderd worden op eenvoudig verzoek van de Klant);
  • gedurende een periode van 13 maanden voor "cookies".

Niettegenstaande het bovenstaande kan de bewaartermijn afwijken indien: (i) de Klant zijn/haar recht uitoefent om gegevens over hem/haar te verwijderen, onder de hieronder beschreven voorwaarden; (ii) een langere bewaarperiode is toegestaan of opgelegd krachtens een wettelijke of reglementaire verplichting. In het bijzonder kunnen de persoonlijke gegevens van de Klant worden gearchiveerd om te voldoen aan de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen van NDI, zoals de verplichting om facturen 10 jaar te bewaren (artikel L.123-22 van het Franse Wetboek van Koophandel). Voor elke verduidelijking met betrekking tot de bewaarperiode van de gegevens kan de Klant contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens.

Uitoefening van rechten

In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de RGPD, heeft de Klant recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben. De Klant heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen persoonsgegevens, deze te beperken en over te dragen. Voor verwerking op basis van het verkrijgen van toestemming kan de Klant zijn toestemming te allen tijde intrekken. Om deze rechten uit te oefenen, om vragen te stellen over de verwerking en om de informatie die op hem betrekking heeft te ontvangen, moet de Klant een eenvoudig verzoek, vergezeld van een identiteitsbewijs, per post of per e-mail sturen naar het volgende adres: New Duralex International gevestigd te La Chapelle Saint Mesmin (45380) - 7, rue du Petit Bois - in Frankrijk | dataprotectionofficer@pyrex-cookware.eu | +33 (0)2 54 60 65 04. De verzamelde informatie wordt opgeslagen in het klantenbestand van NDI, dat is aangemeld bij de CNIL (nr. 1672800). De Klant heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL, de bevoegde toezichthoudende autoriteit in Frankrijk.